Entitats sostenibles i saludables

Línies d'acció

Es tracta de projectes que pretenen introduir paràmetres de sostenibilitat (ambiental, però també socials i per suposat econòmica) i salut en tots els serveis que desenvolupa una entitat . Inclou tot el procés d’identificació i anàlisi de l’estat inicial (diagnosi), definició d’objectius compartits i indicadors (KPI’s) i concreció de les actuacions per assolir los a través d’un full de ruta o pla d’actuació.

Per exemple, en el cas d’una entitat que es dediqui fonamentalment a la promoció i gestió d’edificis es tractaria d’ambientalitzar des del model de negoci i la definició del propi equip, passant per l’elecció del solar, els plecs de contractació o compra verda, la definició detallada dels objectius, les estratègies i la metodologia per assolir los en els diferents serveis que es
desenvolupen (projecte, obra, manteniment, etc.), fins el paper, l’acompanyament i l’empoderament de les usuàries.

Es proposa emprar la Taxonomia UE i Level(s) per definir els reptes a assolir, així com els indicadors.